Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİ
1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm | 4.Bölüm | 5.Bölüm | |
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyete İlişkin Hükümler

Brokerlik yetkisinin verilmesi

MADDE 15 – (1) Brokerlik yetkisi, temsil edilecek tarafça sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirmeyi içeren yetki belgesi ile brokere verilir. Ancak, tarafların fizikî olarak karşı karşıya gelmesinin ve işin gereği olarak yetki belgesi verilmesinin söz konusu olmadığı hâllerde yetkilendirmenin sözlü veya elektronik olarak verilmesi mümkündür.

2) Yetki belgesinde, yetkinin kapsamı, sınırı ve süresi açıkça belirtilir. Brokerlik yetkisi, broker tarafından başka brokerlere veya kişilere devredilmez.

(3) Yetki verilen brokerlerin, yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle teklif alması, bu teklifleri ve karşılaştırmalı fiyatları brokerlik yetkisi veren tarafa bildirmesi esastır.

Protokol ve prim ödemesi

MADDE 16 – (1) Şirketler tarafından brokerlere verilecek yetkinin kapsam ve sınırı ile çalışma esasları protokolle belirlenebilir. Brokerler, şirketlere portföy taahhüdünde bulunamaz.

(2) Prim tahsilatının şirket tarafından doğrudan sigorta ettirenden yapılması esastır. Prim transferi konusunda brokerin şirket tarafından yetkilendirilmesine ilişkin Müsteşarlıkça usul ve esas belirlenebilir.

(3) Şirket tarafından prim transferi konusunda yetkilendirilen brokerlere yapılan ödeme şirkete yapılmış sayılır.

(4) Şirketlerce brokerlere yapılan prim iadeleri hak sahibi tarafından tahsil edilmedikçe ödenmiş sayılmaz.

(5) Protokolde prim transferi konusunda yetkilendirilen brokerler, sigorta ettiren/sigortalı tarafından ödenen primlerin transferini sadece kesin olarak ayrılmış müşteri hesapları yoluyla yapabilir. Bu hesaplar brokerin malvarlığından sayılmaz.

Faaliyet esasları

MADDE 17 – (1) Brokerler sigorta poliçesi ve benzeri sigorta sözleşmesiyle ilgili belge düzenleyemez.

(2) Brokerler, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez.

(3) Brokerler, brokerlik dışında başka bir ticari faaliyetle uğraşamaz, yürüttükleri faaliyetler kapsamında komisyon, danışmanlık ve risk yönetim ücreti dışında hiçbir surette menfaat sağlayamaz.

(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1423 üncü maddesi kapsamındaki bilgilendirmenin müvekkili adına akit yapma yetkisine sahip Broker tarafından yapılması esastır. Bu halde, şirket tarafından brokerin bilgilendirilmesi, temsil edilen tarafın bilgilendirilmesi anlamına gelmektedir.

(5) Brokerler, içeriği Müsteşarlıkça belirlenen sözleşme kayıt bilgilerini elektronik ortamda saklar.

Unvan

MADDE 18 – (1) Brokerler, unvanlarında ruhsat alınan branşlara göre “sigorta brokerliği” “reasürans brokerliği” veya “sigorta ve reasürans brokerliği” ifadelerinden birini kullanır. Brokerler, mevzuata aykırı olmamak şartıyla unvanlarında ilave ifadeler de kullanabilir.

Sürekli eğitim

MADDE 19 – (1) Teknik personel, mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla tarihi ve programı Müsteşarlıkça belirlenecek eğitime katılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim SEGEM veya SEGEM tarafından yapılacak hizmet alımı yoluyla verilir. Eğitimin süresi, kapsamı, yöntemi ile ücreti ve diğer koşullarına ilişkin çalışmalar meslek kuruluşunun görüşü alınarak Müsteşarlıkça karara bağlanır.

(3) Eğitimi süresi içinde tamamlamamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur. Faaliyeti durdurulan teknik personele ilişkin bilgiler BBS’ye işlenmek üzere SEGEM tarafından Müsteşarlığa iletilir.

   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi