Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİ
1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm | 4.Bölüm | 5.Bölüm |
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilata İlişkin Hükümler

Gerçek kişi broker

MADDE 4 – (1) Brokerlik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türkiye’de yerleşik olması,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması.

ç) 11 inci maddede belirtilen asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması.

d) Brokerlik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.

e) Ek-1/A’da yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlaması.

Tüzel kişi broker

MADDE 5 – (1) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması.

b) Anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş olması.

c) 11 inci maddede belirtilen asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması.

ç) Brokerlik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.

d) Genel müdür ile faaliyette bulunulan branşlar itibarıyla sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan sorumlu yeter sayıda genel müdür yardımcısı atanması.

Genel müdür ve genel müdür yardımcıları

MADDE 6 – (1) Gerçek ve tüzel kişi brokerlerin genel müdürlerinde ve sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan sorumlu genel müdür yardımcılarında 4 üncü maddenin ilk fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde sayılan nitelikler ile Ek-1/A-B’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlaması aranır.

Yurt dışında kurulu broker

MADDE 7 – (1) Yurt dışında kurulu brokerler, Türkiye'de ancak şube açmak suretiyle faaliyette bulunabilir.

(2) Şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösterecek brokerlerin diğer şartların yanı sıra 4, 5 ve 6 ncı maddede belirtilen şartları sağlaması gerekir. Şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösterecek brokerler için, 12 nci maddedeki hükümler kıyasen uygulanır.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin ilgili ülkedeki büyükelçilik ve konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

Teknik personel

MADDE 8 – (1) Brokerler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme, sigorta risklerini değerlendirme, sigorta tekliflerini hazırlama ve sonuçlandırma işlemleri yalnızca brokerlerin teknik personeli tarafından yapılır.

(2) Teknik personel olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendinde sayılan niteliklerin taşınması,

b) Ek-1/C’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması,

c) SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması,

gerekir

(3) Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler ikinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel olarak kabul edilir. Acente teknik personel unvanını almış olanlar, Ek-1/C’de yer alan öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlamaları halinde ikinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yeterlilik sınavı şartı aranmaksızın broker teknik personeli olarak kabul edilir.

(4) Brokerler, faaliyette bulundukları branşlar için yeter sayıda teknik personel istihdam eder.

(5) Broker, teknik personeli çalışmaya başladığı günü takiben en geç on beş iş günü içinde kayıt numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda Müsteşarlığa veya Müsteşarlıkça görevlendirilecek meslek kuruluşuna bildirir ve BBS’ye işlenir. Teknik personele kimlik verilir. Teknik personel kimliğine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

(6) Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere vereceği zararlardan teknik personel ve bağlı bulunduğu broker sorumludur.

 

Fiziki, teknik ve idari altyapı

   

MADDE 9 – (1) Brokerlik faaliyeti münhasıran brokerlik faaliyetine tahsis edilmiş mekânlarda yürütülür.

   

(2) Brokerlik faaliyeti yürütülecek mekânın asgari fiziki özellikleri Müsteşarlıkça görevlendirecek meslek kuruluşunun görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenir.

   

(3) Brokerlerin teknik açıdan yeterli sayılabilmesi için asgari olarak sigorta aracılığı faaliyetinde bulunmaya elverişli bilişim sisteminin; yeterli arşivleme sisteminin, elektronik veri ağı ve elektronik posta adresinin bulunması aranır.

   

Brokerlerin teşkilatı

   

MADDE 10 – (1) Brokerler, merkezleri dışında teşkilatlanabilir.

   

(2) Brokerlerin merkez dışındaki teşkilatları, broker ile aynı unvanı taşır.

   

(3) Merkezler için gerekli olan fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterlilik şartları brokerlerin merkez dışındaki teşkilatları bakımından da aranır. Sermaye konusunda 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

   

(4) Merkez dışındaki teşkilatlara ilişkin bilgiler, teşkilatlanmayı takiben en geç on beş iş günü içinde BBS’deki bilgilere ilave edilir.

   

Asgari ödenmiş sermaye, özsermaye ve malvarlığı

   

MADDE 11 – (1) Tüzel kişi brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 250.000 TL ve faaliyette bulunulacak her bir ruhsat için ilave 50.000 TL’dir. Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir.

   

(2) Birinci fıkrada belirtilen tutarların yanı sıra brokerler tarafından tesis edilecek her bir merkez dışı teşkilat için ilave 25.000 TL asgari ödenmiş sermaye aranır.

   

(3) Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları, tüzel kişi brokerler için aranılan asgari ödenmiş sermayeden az olamaz.

   

(4) Faaliyette bulunan brokerlerin özsermayesi, yıllık faaliyet gelirlerinin %10’u ile şirketlere;

a) Vadesi üzerinden 1 ile 30 arasında gün geçmiş olan muaccel borçların (0,25) katsayıyla,

b) Vadesi üzerinden 31 ile 60 arasında gün geçmiş olan muaccel borçların (0,5) katsayıyla,

c) Vadesi üzerinden 61 gün ile 1 yıl arasında gün geçmiş olan muaccel borçların (0,8) katsayıyla,

ç) Vadesi üzerinden 1 yıldan fazla geçmiş olan muaccel borçların (1) katsayısıyla

çarpılması sonucu bulunan tutarların toplamından az olamaz. Bu hesaplama, yılsonları itibarıyla yapılır. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde eksik kalan kısım en geç hesap dönemini takip eden yılsonuna kadar tamamlanır.

   

(5) Brokerler, özsermayelerinin dördüncü fıkrada belirtilen tutar toplamının altına düşmesine sebep verecek temettü dağıtımında bulunamaz. Gerekli özsermaye açığını kapatmayan brokerler için 21 inci maddede öngörülen tedbirlere başvurulur.

   

(6) Bu maddede belirtilen hususların takibine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenebilir.

    Ruhsat
   

MADDE 12 – (1) Brokerlik ruhsatı hayat, hayat dışı veya reasürans alanlarından bir veya birkaçında ayrı ayrı verilir.

   

(2) Brokerlik faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ruhsat verilmesini teminen başvuru yapılır.

   

(3) Müsteşarlık, ruhsat ile ilgili işlemlerin incelenmesi ve onaya hazır hale getirilmesi hususunda ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarına görev verebilir. Yapılacak incelemeye ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

   

(4) Yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları sağladığı anlaşılan brokerlere, ilgili alanlarda ruhsatnameleri verilir.

   

(5) Ruhsat verilen brokerlere ilişkin bilgiler Müsteşarlık internet sitesinde duyurulur.

   

Mesleki sorumluluk sigortası

   

MADDE 13 – (1) Brokerler, mesleki faaliyetlerinden dolayı verebilecekleri zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırır. Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın brokerlik faaliyetinde bulunulamaz.

   

(2) Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

   

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Bilgi Sistemi

   

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca brokerlerde aranılan şartlara ilişkin bilgilerin temini için güvenli ve yedekli bilişim altyapısı kurulur.

   

(2) Brokerler, bilgi sistemine ve ilgili giderlere Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde katılmak zorundadır.

(3) Bilgi sisteminin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. Müsteşarlık, bilgi sistemiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda kurum ve kuruluşlara, sivil toplum ve meslek kuruluşlarına görev verebilir.

 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi