Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİ
1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm | 4.Bölüm | 5.Bölüm | 6.Bölüm | 7.Bölüm | 8.Bölüm
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kara araçları eksperlik dalında en az lise veya dengi okul, diğer eksperlik dallarında dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup;
a) Sigorta ve reasürans şirketlerinin hasar birimlerinde memur, şef yardımcısı, şef, uzman yardımcısı, uzman, sorumlu yardımcısı, sorumlu, müdür yardımcısı, müdür, departman yöneticisi yardımcısı, departman yöneticisi gibi ünvanlarla birinci ya da ikinci derece imza yetkisi ile beş yıl veya daha fazla süre görev yapanlar; risk mühendisliği birimlerinde risk mühendisi olarak birinci ya da ikinci derece imza yetkisi ile beş yıl veya daha fazla süre görev yapanlar,
b) Sigortacılıkta Yurt İçi Reasürans Havuzu Sistemini işleten reasürans şirketinin hasar birimlerinde beş yıl ve daha fazla süre asistan olarak çalışanlar,
c) Türk Loydunda beş yıl ve daha fazla süre sörveyör olarak çalışanlar,
ç) Gerçek veya tüzel kişi eksperler nezdinde eksperlik mesleğine ilişkin teknik konularda beş yıl ve daha fazla süre çalışanlar
6 ncı madde uyarınca yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecek eksper ihtiyacı çerçevesinde, bir defaya mahsus olmak üzere kurs düzenlenir.
(2) Bu kişilerin kursa katılabilmeleri için, ruhsatname istedikleri eksperlik dalında  her yıl için en az bir hasar dosyasında yetkili olarak işlem yapmış olmaları şartı aranır.
(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki kişiler için, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen staj süresi, üç ay olarak uygulanır.
Mevcut eksperlik belgeleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Mevcut Sigorta Eksperliği Belgeleri, Müsteşarlıkça, bu Yönetmelikle belirlenen eksperlik dallarına denk gelen ruhsatnamelere dönüştürülür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 11/5/1992 tarihli ve 21225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi Extremedya, Web design & Consulting