Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİ
1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm | 4.Bölüm | 5.Bölüm | 6.Bölüm | 7.Bölüm | 8.Bölüm
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sigorta Eksperlerinin Görevleri, Çalışma Şekil ve Şartları
Eksperlerin görevleri
MADDE 15 – (1) Eksperlerin asıl görevleri, sigorta edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp veya hasarın neden ve niteliği ile miktarını bizzat inceleyip belirlemektir.
(2) Eksperler, konusu sigorta olmak kaydıyla, sözleşme öncesinde mutabakatlı kıymet ve ön ekspertiz raporlarının hazırlanması; hasar öncesinde ise hasar riski konusunda gözetim faaliyetlerinde bulunabilir.
(3) Bir eksper, ekspertiz görevini aldıktan sonra, Levha kaydı silinmiş veya herhangi bir nedenle görevini tamamlayamayacak durumda ise, taraflar bir başka eksper atayabilecekleri gibi, İcra Komitesinden bir eksper görevlendirilmesini de talep edebilir.
Eksper tayini ve ekspertiz ücreti
MADDE 16 – (1) Eksper tayini ve ekspertiz ücreti ile ilgili olarak Kanunun 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde hareket edilir. İcra Komitesi, Birliğin ve Müsteşarlığın görüşünü alarak ekspertiz ücretleri ile ilgili rehber tarife hazırlayabilir.
(2) Taraflardan birinin tayin ettiği ekspere itiraz eden diğer tarafın ayrıca eksper tayin etmesi mümkündür. Bu durumda yeni eksperin ücreti, sözleşmeye özel şart olarak derc edilmedikçe sigorta şirketi tarafından ödenir. Her iki rapor üzerinde de anlaşma sağlanamaması halinde tarafların üzerinde mutabık kalacakları hakem eksperin ücreti taraflarca ortaklaşa karşılanır. Hakem eksper tayini için İcra Komitesine başvurulabilir.
(3) Ekspertiz ücreti ile ilgili olarak ekspertiz işlemi esnasında yapılan masraflar tahmin edileni aşarsa, bu durum hemen ücreti ödeyecek tarafa bildirilir.
Sigorta şirketi ile sigortalı/sigorta ettirenin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Sigorta şirketleri gerek atayacakları, gerekse sigortalı tarafından atanan eksperlerin Levhada kayıtlı olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür. Aksi durumda söz konusu eksperlere görev verilemez.
(2) Eksperler, özellikle büyük tutarlı kayıp veya hasarlarda, gerekli gördükleri takdirde, tarafların yetkililerini incelemeye çağırabilir.
(3) Eksperler, kayıp veya hasar tespit çalışmalarında, mevzuata dayanarak, ilgililerinden, sigorta sözleşmesinin aslı veya sureti ile ilgili belge ve defterlerin kendilerine ibraz edilmesini isteyebilir, belgelerden suret alabilir. Sigorta şirketleri ve aracıları ile sigortalıların ve konu ile ilgili tarafların eksperlerin sağlıklı ve tarafsız görev yapmalarına yardımcı olur.
Uzmanlık hizmetinden yararlanma
MADDE 18 – (1) Eksperler, ihtiyaç duyulması halinde, konusunda kendisini kanıtlamış uzmanlardan yararlanabilir. Bu durumda eksperler, uzmanlar işe başlamadan önce onların kimliği ile uzmanlık konularını kendilerini görevlendiren tarafa yazılı olarak bildirir ve incelemelerinde uzmanları yanlarında bulundurur. Aksi halde, uzman vasfı ile tayin edilen bu kişilerin tespitleri geçerli sayılmaz ve raporda yer almaz. Bu kişilere verilecek ücret ekspertiz ücretine dahil edilemez.
(2) Eksperleri tayin eden taraflar, ayrıca kendileri uzman tayin edebilir. Bu suretle tayin edilen uzmanların kimliği yazılı olarak eksperlere bildirilir. Bu uzmanların çalışma ve tespitleri bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilemez ve kendilerine yapılan ödeme ekspertiz ücretine dahil edilemez.
Milli servetin, çevrenin ve üçüncü kişilerin korunması
MADDE 19 – (1) Eksperler, incelemeleri sırasında, kayıp veya hasar miktarını en aza indirebilecek kurtarma imkanının bulunduğunu tespit etmeleri halinde, kurtarma çalışmalarının başlatılması için durumu ilgililere derhal bildirir.
(2) Eksperler, gerek milli servetin gerekse çevrenin ve üçüncü kişilerin korunması ve bilgilendirilmesi açısından;
a) Çevreye verilebilecek zararın durdurulması veya azaltılmasını teminen büyük hasarları,
b) Onarımın usulüne uygun yapılıp yapılmadığının tespitini teminen hayati önemi haiz onarımları ve pert edilecek araçları
Raporun hazırlanması ve sunumu
MADDE 20 – (1) Eksperler, ekspertiz işlemini mümkün olan en kısa sürede tamamlar ve tespit edilen kayıp veya hasar miktarını talep edilmesi halinde taraflara bildirir. Ekspertiz işleminin beklenenden uzun sürmesi veya çeşitli nedenlerle nihai raporun hazırlanamaması hallerinde, eksper gecikme nedenlerini de açıklayan bir ara rapor düzenler.
(2) Eksper, ekspertiz sonunda, taraflarca kayıp veya hasarın miktarı üzerinde anlaşma sağlanmış ise imzalı mutabakatnameyi, anlaşma sağlanmamış ise anlaşmazlık zaptını raporuna ekler.
(3) Eksperlerin taraflardan yazılı ya da ispatlanabilir iletişim kanallarıyla talep ettikleri bilgi ve belgelerin makul bir süre içinde temin edilmemesi durumunda, eksperler mevcut bilgi ve belgelere göre kanaatlerini oluşturarak ekspertiz raporunu tamamlayabilir.
(4) Eksperler, kayıp veya hasar ihbarlarında, talebin teminat kapsamında bulunmadığına ilişkin bulgular varsa bunları rapora ekler.
(5) Stajyer eksperler ekspertizine katıldıkları raporlara imza atar. Bu eksperlerin imzaladığı raporlar yanlarında çalıştıkları eksperlerin imzalaması ile geçerli olur.
(6) Eksperler, düzenledikleri raporun birer nüshasını, ekspertiz işleminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde imzalı olarak kendisini tayin eden tarafa verir.
(7) Raporların bir örneği, sigortalının talebi halinde eksper veya sigorta şirketince sigortalıya verilir.
(8) Raporlar, Müsteşarlığın izni olmadan üçüncü kişilere verilemez.
   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi Extremedya, Web design & Consulting