Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİ
1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm | 4.Bölüm | 5.Bölüm | 6.Bölüm | 7.Bölüm | 8.Bölüm
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Levha, Kimlik, Eğitim, Bilgi Kayıtları ve Değişiklikler
Levha
MADDE 10  – (1) Ruhsatnamelerini alan eksperler TOBB tarafından internet sayfasında yapılan duyuruları esas alarak başvuruda bulunur. Levhaya kayıt için uygun başvurular İcra Komitesinin kararlarıyla düzenlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) Tüzel kişi eksper adına faaliyette bulunan gerçek kişi eksperler, bu faaliyetleri süresince Levhadaki tüzel kişinin kaydına kadrolu eksper olarak ayrıca işlenir.
(3) Levhaya kayıtlı eksperlerin yıllık aidatlarına ilişkin usul ve miktar İcra Komitesi tarafından belirlenir. Her yıla ilişkin aidat en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenir.
(4) Ruhsatnamelerini alıp, Levhaya kaydolmayan eksperler TOBB’da ayrı bir listede tutulur.
Eksperlik kimliği
MADDE 11 – (1) Levhaya kaydı yapılan gerçek kişi eksperlere, TOBB veya görevlendireceği odalarca eksperlik yapacakları dalları içeren ve Levhaya kayıtlı olduğunu gösterir fotoğraflı eksperlik kimliği verilir. Odalar bu hizmet karşılığı TOBB tarafından belirlenecek bir ücret alabilir. Söz konusu kimliğin içeriği İcra Komitesince belirlenip Müsteşarlıkça onaylanır.

(2) Eksperler, sigorta eksperi kimliğini talep edilmese dahi, görevleri sırasında ibraz eder.

(3) Eksperler, kimliklerin muhafazasından İcra Komitesine karşı sorumludur. Kimliklerin kaybedilmesi veya iadesine ilişkin hükümler İcra Komitesince belirlenir.
Sigorta eksperi eğitimi
MADDE 12 – (1) Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitimi süresi içerisinde almamış olan eksperlerin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur.
Bilgi kayıtları ve kayıtlara erişim
MADDE 13 – (1) TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilişkin bilgiler ve bilgilere dışarıdan erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli TOBB’un görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Elektronik ortamda TOBB’a veya görevlendireceği odalara bildirim yapılmasına ilişkin usuller TOBB tarafından belirlenir.
(2) Eksperlere Müsteşarlık talimatları ile İcra Komitesince gerekli görülen karar ve duyuruların iletilmesi için TOBB tarafından gerekli tedbirler alınır.
Değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 14 – (1) Eksperler, bu Yönetmelikte aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, Levhaya işlenmek üzere, değişikliği takiben en geç üç iş günü içinde elektronik ortamda TOBB’a veya görevlendireceği odalara bildirir. Değişikliklere ilişkin belgeler ise TOBB’un görevlendireceği odalara teslim edilir.
   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi Extremedya, Web design & Consulting