Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİ
1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm | 4.Bölüm | 5.Bölüm | 6.Bölüm | 7.Bölüm | 8.Bölüm
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta Eksperliği Kursu, Sınavı, Stajı ve Ruhsatname
Kursların açılması, başvurular ve kabul
MADDE 6 – (1) Eksper ihtiyacına ilişkin olarak iller veya bölgeler ve eksperlik dalları itibariyle yapılacak çalışmalar sonucunda Müsteşarlıkça eksper ihtiyacı oluştuğuna kanaat getirilmesi halinde, yurt çapında veya il ya da bölge bazında eksperlik kursları açılır. Açılacak bu kursların sonunda sınav yapılır.
(2) Bir eksperlik dalı için ihtiyacın altında adayın ön kayıt yaptırması halinde o dalda kurs programı açılmayabilir. Bir dalda belirlenen ihtiyaçtan fazla müracaat olması halinde ön eleme sınavı yapılır.
(3) Eksperlik dalı bazında açılacak kurslar çerçevesinde yapılacak ön eleme sınavına ilişkin usuller ile açılacak kursların tarihi, programı, kapsamı ve başvuru koşullarına ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır, Müsteşarlıkça karara bağlanır.
(4) Başvuru için kayıt ve kursa ilişkin bilgiler, kursların yurt çapında açılması halinde Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden tirajı en yüksek on gazetenin ikisinde; kursların il veya bölge bazında açılması halinde ise yerel gazetelerde en az bir ay önce üç gün süre ile TOBB tarafından ilan edilir ve ayrıca Müsteşarlık, TOBB ve Birlik internet sayfalarında ilan edilir.
Kurslar ve kurs bitirme sınavları
MADDE 7 – (1) Eksperlik kursları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlıkça uygun görülecek kurumlarca SEGEM eşgüdümünde veya SEGEM tarafından yapılır.
(2) Kurs bitirme sınavlarının tarihi, kapsamı ve koşulları ile diğer usul ve esaslarına ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır, Müsteşarlıkça karara bağlanır. Kurs bitirme sınavları SEGEM tarafından yapılır.
(3) Başka eksperlik dalında ruhsatı bulunan eksperler, almak istedikleri yeni ruhsatla ilgili kursta daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.
(4) SEGEM, kursları tamamlayarak sınavları kazananları sınav sonuçlarına göre Müsteşarlığa ve İcra Komitesine bildirir. Müsteşarlıkça onaylanan adaylar, stajyer eksper listesine alınmak üzere İcra Komitesine bildirilir.
Staj
MADDE 8 – (1) Eksperlik kurs ve sınavını başarı ile tamamlayan adaylar, sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren üç yıl içinde İcra Komitesine staj başvurusunda bulunur. İcra Komitesi başvuran adaylara en geç üç ay içinde staj planı ile ilgili bilgi verir.
(2) Kurs bitirme sınavını başarıyla tamamlayamayanlara iki sınava daha katılma hakkı tanınır. Sınavların hiçbirine katılmayan veya bu sınavlarda başarılı olamayan adaylar söz konusu eksperlik alımı çerçevesinde haklarını kaybeder.
(3) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde staja başlamak için başvurmayanların, ön eleme sınavına girmeden eksperlik kursuna tekrar katılmaları gereklidir.
(4) Eksperlik stajı, başvurulan branşla aynı eksperlik dalında ruhsatname sahibi ve en az beş yıl fiilen eksperlik yapmış olup talepte bulunan ve İcra Komitesince seçilecek eksperlerin yanında altı ay süreyle yaptırılır.
(5) Dördüncü fıkrada belirtilen eksperlerin yanında ekspertiz işlemlerinde yardımcı eleman şeklinde kadrolu olarak en az staj süresi kadar çalıştığını kanıtlayanlar için staj şartı aranmaz. Bu fıkrada belirtilen çalışma süresinin staj olarak kabulü için, çalışmanın sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten en fazla beş yıl öncesine kadar yapılmış olması gerekir. Süresi dolmayanlar, eksik süre için aynı koşullarda stajı tamamlayabilir.
(6) Daha önce başka bir eksperlik dalında ruhsatı bulunan eksperler, eksperlik ruhsatı talep ettikleri dalda ruhsatname sahibi ve en az beş yıl fiilen eksperlik yapmış bir eksperin yanında, sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren asgari üç aylık süre içinde en az üç hasar dosyasında işlem yaptıklarını belgelemeleri kaydıyla stajlarını tamamlamış sayılır.
(7) Sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren kadrolu olarak dördüncü fıkrada belirtilen eksperlerin yanında çalışanların çalıştıkları süreler de staj süresinin hesabında dikkate alınır.
(8) Stajyer eksperler, kendi başlarına ekspertiz yapamaz.
(9) Eksperler, ekspertiz esnasında stajyer eksperi de yanlarında bulundurmak için azami gayreti gösterir.
(10) İcra Komitesi, yanında staj yapılacak eksper bulunamaması veya stajın tamamlanamaması durumunda, süre ve adil bir dağılımı gözeterek, stajın bu Yönetmelikte öngörülen biçimde tamamlanması için gerekli tedbirleri alır.
(11) Yanında staj yapılan eksperler, İcra Komitesine stajyer eksperlerin staja başlama tarihini bildirir; üç ayda bir kişisel durumları, çalışmaları, başarı dereceleri hakkında düzenleyecekleri ara raporu, staj bitiminde ise eksperlik yapıp yapamayacağı hakkında kanaatlerini belirtir gerekçeli sonuç raporunu on işgünü içinde gönderir.
(12) İcra Komitesi, stajyer eksperlerin durumu hakkında eksperlerin sonuç raporlarının alınmasından sonra ara raporları da göz önünde tutarak, stajyer eksperlerin kendilerine ruhsatname verilmesine, staj sürelerinin uzatılmasına veya başka bir eksperin yanında yeniden staj yapmalarına veyahut eksper olamayacaklarına ilişkin görüşünü Müsteşarlığa yazılı olarak bildirir.
(13) Müsteşarlık, stajyer eksperlerin durumuna ilişkin İcra Komitesinin görüşünün yanı sıra, gerekirse, yanında staj yapılan eksperler tarafından düzenlenmiş ara ve sonuç raporlarında yer alan hususları da değerlendirmek suretiyle karar verir. Verilen bu kararın mahiyetine göre sonucu TOBB’a bildirir.
Ruhsatname
MADDE 9 – (1) Eksper olmaya hak kazananlara verilecek ruhsatname için, düzenleniş tarihleri son altı aydan eski olmamak kaydıyla Ek: 4 ila 8’de belirtilen bilgi ve belgeler aranır. Bu bilgi ve belgelerle TOBB’a veya görevlendireceği odalara başvuruda bulunulur.
(2) Belgeleri tamam olan adayların ruhsatnameleri TOBB’ca hazırlanır ve onaylanarak ilgililere iletilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir.
(3) Gerekli tüm belgeleri tamamlanarak TOBB tarafından Müsteşarlığa bildirilen eksperlere Müsteşarlıkça ruhsatnameleri verilir.
(4) Ruhsatnamelerin şekli İcra Komitesinin önerisi ile Müsteşarlıkça belirlenir, basımı TOBB’ca yapılır.
   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi Extremedya, Web design & Consulting