Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİ
1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm | 4.Bölüm | 5.Bölüm | 6.Bölüm | 7.Bölüm | 8.Bölüm
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı sigorta eksperlerinin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, eksperlerin niteliklerine, kuruluşlarına, faaliyetlerine, belge ve kayıt düzeni ile yapamayacakları işlere ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci ve 32. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,
b) Bölge: Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek il gruplarını,
c) Eksper: Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımı yapılan sigorta eksperlerini,
ç) İcra Komitesi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesini,
d) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
e) Levha: Sigorta eksperleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir Levhayı,
f) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
g) Rapor: İçeriği, eksperlik dallarına göre ve sigorta sözleşmesi hükümleri göz önünde tutularak Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak İcra Komitesince belirlenen ve Müsteşarlıkça onaylanan tek tip ekspertiz raporunu,
ğ) SEGEM: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31 inci maddesine istinaden kurulan Sigortacılık Eğitim Merkezini,
h) Ruhsatname: Sigorta eksperliği faaliyetinin yürütülebilmesi için eksperlere Müsteşarlıkça verilen sigorta eksperliği ruhsatnamesini,
ı) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,
i) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
j) Yetkili: Eksperlerin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile eksperler adına imza atmaya yetkili olanları,
ifade eder.
   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi