Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ
1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm | 4.Bölüm | 5.Bölüm
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 (1) 14/4/2008 tarihli ve 26847 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik hükümlerine uyum

GEÇİCİ MADDE 1 (Değişik:Resmi Gazete-11/10/2014-29142)
(1) Bu Yönetmeliğin finansal kiralama ve finansman şirketleri, acentelik sözleşmesi, teknik personel, yardımcı teknik personel ve müdürle ilgili hükümlerine 30/4/2015 tarihine kadar, diğer hükümlerine 22/10/2014 tarihine kadar uyum sağlanır.

 

Ek: RG-30 /12/2014-29221 Mükerrer)  

Şubelere ilişkin hükümlere uyum 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Şube açmak suretiyle teşkilatlanmış acenteler ve mesafeli satış yapan acentelerin 1/5/2015 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğin şube ve mesafeli satışa ilişkin hükümlerine uygun hale getirmeleri gerekmektedir.
 
Özkaynak şartına ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen oran Yönetmeliğin yayımlandığı yıl için %2, takip eden yıl için %3 olarak uygulanır.
 
Asgari kuruluş sermayesine ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile getirilen asgari kuruluş sermayesi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle mevcut kurulu acenteler hakkında uygulanmaz.
 

Yürürlük

MADDE 26 (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 1/1/2015 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi:22/4/2014
Sayısı: 28980

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi: 11.10.2014
Sayısı: 29142

EK-1-A.B-Öğrenim Düzeyi ve Mesleki Deneyim
EK-2/EK-3-Taahhütname
EK-4-Bilgi Formu
EK-5/EK-6/EK-7/EK-8
EK-9
   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi