Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
EĞİTİMİN MERKEZ ÜSSÜ SEGEM Geri
 
Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklerin ardından daha da önem kazanan eğitim konusu, Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği ile yeniden düzenlendi. Sektöre yönelik eğitimlerde belirli bir standart sağlanmasını hedef alan yönetmelikle birlikte tüm eğitim faaliyetleri SEGEM şemsiyesi altında toplanıyor.
Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin (SEGEM) toplumda risk ve sigorta bilincinin oluşturulması, sektörün daha nitelikli bir acente yapısına ve yetişmiş eleman istihdamına katkı sağlaması bekleniyor. SEGEM bir çatı kuruluş niteliğinde olacak, eğitim faaliyetlerini dışarıdan hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirecek. Böylece, hizmet temininde koordinasyon ve etkinlik sağlanacak. 2008 ve 2009 yılları içerisinde binlerce acente ile teknik personelin standartlaştırılmış eğitimden geçirilmesi planlanıyor. Tüm ülke çapında verilecek bu eğitimle önemli bir zihniyet değişimi sağlanması ve bu yolla sektörün yeni atılımlara hazırlanması beklentiler arasında. Avrupa Birliği’ne uyum yasaları ile birlikte Türk sigorta sektörü önemli bir geçiş sürecine girdi, bu süreçte yeni mevzuatın uygulamasına yönelik ciddi bir eğitim ihtiyacı ortaya çıktı ve sektör buna duyarsız kalmadı. Sigorta sektörünün eğitimlere olan ilgisindeki bu artış, sektörün gelişimi açısından oldukça önemli. SEGEM, öncelikle aktüerler, acenteler, teknik personel, brokerler ve eksperler için hizmet verecek, ayrıca yurtdışından gelen eğitim taleplerinin de karşılanması gündemde, bu konuda öncelikle Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılacak.
Segem Yönetim Komitesi
İlgili yönetmeliğin 6.maddesinin 2. fıkrasına göre SEGEM Yönetim Komitesi; Müsteşarlık temsilcisi, Birlik temsilcisi, TOBB temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenecek ve hukuk, iktisat veya işletme alanlarından birisinde kariyer sahibi ve sigortacılık konusunda bilgi ve deneyimli bir akademisyen temsilci ve Merkez Müdürünün katılımı ile beş kişiden oluşacak. Merkez Yönetim Komitesinde Birlik ve TOBB'u temsilen görev alacak üyelere ilişkin aday bildirimi ilgili kurumlar tarafından Müsteşarlığa yapılacak. Aldığımız bilgilere göre, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi olarak Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç, Birlik temsilcisi olarak Doç. Dr. Suna Oksay, TOBB temsilcisi olarak Trabzon Ticaret Odası Başkanı Şadan Eren, akademisyen üye olarak Dr. G. Şebnem Uralcan görevlendirildi. Merkez Müdürü olarak ise henüz kesinleşmemiş olmakla beraber Doç. Dr. Fuat Erdal’ın görevlendirileceği bize gelen duyumlar arasında.
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç:
Farklı uygulamaların önüne geçilecek.
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç, SEGEM ile sigortacılık alanındaki sınav ve eğitim faaliyetlerinin tek elden yürütüleceğini söylerken ülke çapında bir yeknesaklık sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Gerek yurt içi gerekse yurtdışından gelen eğitim taleplerinin koordine edilmesi, toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlanması ve sektörde özellik arz eden sınavların tarafsız olarak ve tek bir elden yürütülmesinin amaçlandığını belirten Genç, “Merkezin aktif olarak faaliyete geçmesiyle birlikte sektöre yönelik eğitimlerde belli bir standart yakalanacaktır. SEGEM bu konuda da bir öncü olacak ve söz konusu eğitimleri tek bir elden sağlayarak sektördeki farklı anlayış ve uygulamaların önüne geçmeye katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Dışarıdan Hizmet Satın Alınacak
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun hazırlanmasında sigorta sektöründe ihtiyaç duyulan bazı yapılanmaların hayata geçirilmesinin de amaçlandığına değinen Genç şunları söyledi: “Bu kapsamda, Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin kurulması dikkat çeken yenilikler arasında gelmektedir. Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği ile sigortacılıkla ilgili özellik taşıyan konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması, yurt içi veya yurt dışı ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki eğitim taleplerinin daha sistematik bir biçimde ve tek elden karşılanması ve Türkiye’de sigortacılığın ayrı bir uzmanlık alanı olarak benimsenmesi amaçlanmaktadır. SEGEM bir çatı kuruluş niteliğinde olduğundan, eğitim faaliyetlerini bizzat kendisi değil, dışarıdan hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirebilecektir. Böylece, hizmet temininde koordinasyon ve etkinlik sağlanacaktır. SEGEM’in sağlayacağı faydalara basit bir örnek verilecek olursa; 2008 ve 2009 yılları içerisinde binlerce acente ile teknik personel standartlaştırılmış eğitimden geçirilecektir. Tüm ülke çapında verilecek bu eğitimle önemli bir zihniyet değişimi sağlanması ve bu yolla sektörün yeni atılımlara hazırlanması beklenmektedir.
Referans Kurum Olacak
SEGEM’in öncelikle aktüerler, acenteler, teknik personel, brokerler ve eksperler için hizmet vereceğini, ayrıca yurtdışından gelen eğitim taleplerinin de karşılanacağını söyleyen Genç, bu konuda öncelikle Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile işbirliği yapılacağını sözlerine ekledi.
SEGEM’in yönetim komitesinde Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni temsilen birer üye ile Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen bir akademisyen temsilci ve Merkez Müdürü’nün yer alacağını söyleyen Genç, merkezin ülkemiz sigortacılık sektörü bakımından referans bir kurum olmasının yanı sıra, Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya için sigortacılık eğitimi alanında bir çekim merkezi ve bu alanda lider bir kuruluş olmasının da uzun vadeli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.
TSRŞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay:
SEGEM önemli bir adım
TSRŞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay, Türkiye’de sigortacılık eğitimi veren 4 yıllık 5 tane fakülte ve yüksekokul, 2 yıllık ise 35 tane meslek yüksekokul bulunduğunu, 4 yıllık okullardan her yıl ortalama 180 kişi, 2 yıllık okullardan ise bin kişinin mezun olduğunu söyledi. Ancak, bu mezunların sigorta şirketleri personeli içindeki payının sadece yüzde 1–3 oranında bulunduğu için sektörün bu okulların mezunlarından tam olarak yararlanamadığını belirtti. Bu durumun şirketlerin, işe yeni aldıkları elemanlarına temel sigorta bilgileri konusunda çok sayıda eğitim programı düzenlemesine yol açarak, şirketlerin bütçelerine büyük mali yükler getirdiğini söyleyen Tunçay, “Bu nedenle, sigorta sektöründeki istihdamın niteliğini artırmak için devlet bütçesinden ayrılan fonlarla söz konusu okullara yapılan yatırımların ekonomiye istenildiği ölçüde dönüşü olmuyor ve sektördeki şirketlerin, istihdam edilen kişilere verdiği ilave eğitimler, ekonomiye yeni yükler getiriyor” şeklinde konuştu.
Mezunlar Artı Puan Kazanacak
Sigortacılık mezunlarının şirketlerde istihdam edilme oranının yüzde 1’lerin altında olduğunu söyleyen Tunçay konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Öğrencilere tanınacak staj imkânları, yabancı dil eğitimi, eğitimin iyileştirilmesi sektörde istihdamın niteliğinin artırılması konusunda önemli rol oynayacak unsurlardır. Özellikle önümüzdeki 5 yıl içerisinde en çok büyüme beklenen alan olan pazarlama-satışta öğrencilerin donanımlı hale getirilmesi, şirketlere personel alımında, mezunlara artı puan kazandıracaktır.”
Yeni düzenlenen Sigorta Acenteliği Yönetmeliği ile Türkiye’de sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerde acente niteliği belirlenirken; 4. Madde (d) fıkrasında gerçek kişi acentelerin teknik personel vasıflarını taşıması (en az lise ve dengi okul mezunu olması, sigortacılık ile ilgili kurum ve kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az iki yıl mesleki deneyim kazanılmış olması ) ve (f) fıkrasında ise fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterlilik şartı arandığını söyleyen Tunçay şöyle devam etti: “Gerçek kişi acentelerde en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksekokullardan mezun olması ve 2 yıllık mesleki deneyim kazanmış olması isteniyor. Yönetmeliğin 19 Maddesi 2. Fıkrasında Teknik Personel Eğitimi başlığı altında ‘Teknik personel, tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay önceden duyurulacak ve en az üç yılda bir 5 iş gününü geçmemek üzere verilecek eğitime tabi tutulur. Verilecek eğitimlerin Kanunun 31. maddesinde belirtilen Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılması esastır. Elektronik ortamda eğitim verilmesi de mümkündür. Müsteşarlık gerek görülen hallerde bu eğitimlerin yapılması amacıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversitelerden yararlanabilir’ denmiştir. Aynı maddenin 2.Fıkrasında, ‘Birinci fıkrada belirtilen eğitimi süresi içerisinde almamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitimi tamamlayıncaya kadar durdurulur’ denilmektedir. Bu yönetmelikten anlaşıldığı üzere SEGEM’in sigorta sektöründe eksikliği duyulan ve geliştirilmesi gereken alanlarda eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sigorta sektöründeki hizmet kalitesini daha da geliştirmek üzere gerekli adımların atılacağını düşünmekteyiz. TSRŞB, SEGEM ‘in 5 kişilik Yönetim Komitesi’nde 1 üye ile temsil edilecektir.”
TSEV Müdürü Doç. Dr. Suna Özyüksel Oksay:
Eğitime olan ilgi artışı sevindirici
TSEV Müdürü Doç. Dr. Suna Özyüksel Oksay, sektöre yönelik eğitim ve sınavların tek elden, daha düzenli ve disiplinli bir şekilde organize edilecek olması sebebiyle çok önemli bir işlevi olacak olan SEGEM’in sigorta sektörünün istihdamının niteliğinin ve sektörün verimliliğinin artırılmasında önemli bir rolü olacağını belirtti.
Avrupa Birliği’ne uyum yasaları ile birlikte Türk sigorta sektörünün önem li bir geçiş sürecine girdiğini, bu süreçte yeni mevzuatın uygulamasına yönelik ciddi bir eğitim ihtiyacı doğduğunu kaydeden Oksay şunları söyledi: “Bu süreç çerçevesinde, son iki yıldır, yeni mevzuatı hazırlayan kurumlarla işbirliği içerisinde yasal düzenlemelerle ilgili eğitimler düzenlemeye başladık. Sigorta sektörünün her türlü eğitim ihtiyacına cevap vermeyi amaç edinen vakfımız, sektörün tüm aktörlerini yakından ilgilendiren bu yeni düzenlemelerle ilgili eğitimleri sektör tarafından yoğun bir ilgiyle karşılamıştır. Bununla birlikte, vakfımızın düzenlediği diğer eğitim programlarına olan ilgi de artarak devam etmekte. Ayrıca, son yasal düzenlemelerde eğitime verilen önemin altının bir kez daha çizilmiş olmasıyla birlikte sigorta şirketleri dışında kalan sektörün diğer aktörlerinin de eğitimlere olan ilgisinin artacağını düşünüyorum. Sigorta sektörünün eğitimlere olan ilgisindeki bu artış, sektörün gelişimi açısından oldukça sevindirici.”
Eğitim Bilinci Yerleşmeli
Yeni mevzuat ile birlikte sigorta sektörünü ilgilendiren çok sayıda yeni düzenleme yapıldığını ve bu düzenlemelerin sektörün farklı kademelerinde çalışan birçok kişiye yeni yükümlülükler getirdiğini belirten Oksay, “Sektör çalışanlarının, eğitim almadan, bu yeni düzenlemelerin tamamını en ince ayrıntılarına kadar takip edebilmesi mümkün değil. Bu itibarla, bu konuda önemli eğitim eksikleri olduğu kanısındayım. Aynı zamanda, sektör çalışanlarına, bir yandan alt yapılarını geliştirici eğitimler verilirken diğer yandan da yeni gelişmeleri sürekli olarak takip etmeleri sağlanmalı. Bu çerçevede, vakfımızın sektöre sunduğu, sektörel gelişmeleri kapsayan kısa süreli eğitim programlarına sektör çalışanlarının katılması önem taşımakta” şeklinde konuştu. Gerek yeni yasal düzenlemeler gerekse sektörel gelişimlerin sürekli takibini sağlayabilmek için her şirketin kendi eğitim stratejisini oluşturması ve revize etmesi gerektiğini vurgulayan Oksay, “Bu stratejide öncelikle eksiklikler net bir şekilde saptanmalı, ondan sonra da buna uygun eğitim programı talep edilmelidir. Vakfımız, şirketlere özel eğitim programlarının hazırlanmasında olduğu kadar onların ihtiyaçlarının saptanmasında da şirketlerin yanında yer almakta ve onlara destek sağlamaktadır” dedi. Yeni mevzuatın çıkmış olması ve yabancı sermayenin gelişi ile birlikte sigorta şirketlerinin eğitime karşı ilgisinde bir artış gözlendiğini kaydeden Oksay, bu ilginin yeterli düzeyde olduğunu söylemenin zor olduğunu belirtti ve “Bu konuda beklentimiz, eğitimin, sigorta sektörünün gelişim kaydedebilmesi için bir zorunluluk olduğu bilincinin tam olarak yerleşmesidir” dedi.
İstihdam Niteliği Artacak
Hazırlanan yeni Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği ile sigorta sektörünün gelişimi için çeşitli tedbirlerin gündeme geldiğini söyleyen Oksay şunları söyledi: “Bu çerçevede SEGEM sektörün eğitim ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programları hazırlayacak ve bu eğitim programlarına yönelik sınavları düzenleyecektir. Merkez, sektöre yönelik eğitimlerin daha kontrollü olması açısından önem taşımaktadır. Bu da sektör çalışanlarının alanlarında daha bilgili ve etkin olmalarını sağlayıp sigorta sektörünün istihdam niteliğini artıracaktır. Sigortacılık Eğitim Merkezi, aynı zamanda, eğitim programlarını başarılı şekilde yürütecek en uygun kurumların tespitinden de sorumludur. Sektörün ilk ve tek uluslararası eğitim ve araştırma merkezi olan vakfımız, sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet sunma konusunda 38 yıllık deneyim ve birikime sahiptir.”
Sigortacılık alanında eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarında, konularında uzman akademisyen açığı olduğunu belirten Oksay, “Bu nedenle hazırladığımız eğitim programları, sadece sektörün her türlü ihtiyacına hitap eden zengin içerikleri ile değil, aynı zamanda sektör profesyonelleri ve alanında uzman akademisyenlerden oluşan eğitim kadrosu ile de sektöre bir ayrıcalık sunmaktadır. Bu önemli özelliği nedeniyle vakfımız ders programlarının hazırlanmasından kaynak ve eğitmen desteğine kadar birçok konuda sigortacılık alanında eğitim veren üniversitelere de destek vermektedir. Ayrıca yönetmelikte belirtilen yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla temasa geçilip işbirliği yapılması; seminer, konferans ve eğitim programları düzenlenmesi; kitap, dergi ve broşürler yayımlanması gibi faaliyetler hâlihazırda vakfımız tarafından yürütülen etkinlik ve hizmetlerdir. Yönetmelik çerçevesinde öngörülen amaç ve faaliyetlerde, vakfımız hem bu faaliyetlerin başarı ile gerçekleşip istenilen amaçlara ulaşılmasında hem de sektörün gelişiminin sağlanmasında önemli bir role sahip olacaktır” şeklinde konuştu.
Öğretim Görevlisi Dr. G. Şebnem Uralcan:
SEGEM devlet desteği ile geliyor.
İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim programlarında, Kültür Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nde çeşitli dersler veren Dr. G. Şebnem Uralcan, yapılan ilk SEGEM toplantısında Yönetim Komitesi Başkan Yardımcılığına getirildi. Konu hakkında görüşlerini aldığımız Uralcan, küreselleşme, bilgi teknolojileri ve AB gibi çeşitli birlikteliklerin gerektirdiği entegrasyon çalışmaları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle, hem ülkemizde hem de tüm dünyada her alanda ortak özellikler taşıyan yeniden yapılanmaların yaşandığını bu nedenle eğitim gereksinimlerinin tüm dünyada arttığını belirtti ve şöyle devam etti: “Ancak ülkemizde, sigorta sektörünün alt ve ara sistemleriyle birlikte içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyi eğitime olan gereksinimi çok yönlü ve ülke çapında gerekli kılmaktadır. Ayrıca, sigorta sektörünün, finans sektörü başta olmak üzere birçok sektörün ve ekonomik göstergelerin gelişimini etkilemesi nedeniyle yeniden yapılanma çalışmaları oldukça yoğun ve çok yönlü olmuştur. Belki bu nedenle de birçoğu uzun zaman dilimleri içinde ve tartışmalı çalışmalardan sonra gerçekleştirilebilmiştir. Yeniden yapılanma taşlarının herbiri bütünün birer parçası olarak sistemdeki yerini almaktadır. Sigortacılık Eğitim Merkezi ile ilgili gelişmeler de bu yeniden yapılanma ile ilgilidir. Ülkemizde, onlarca yıldan beri sigorta sektörünün gelişimini ve buna bağlı olarak ekonomik gelişme ve büyümeyi engelleyen eğitim, öğretim, tanıtım tabanlı ve çok yönlü sorunlar olduğu bir gerçektir. Dünya, küreselleşme ve bilgi teknolojileri nedeniyle üretilen bilginin yönetimi konusunda sorunlar yaşarken, biz bir de sistemsiz, birbirinden kopuk, bilginin bir yerlerde kaybolduğu, eğitim ve istihdam birlikteliğinin sağlanamadığı verimsiz bir eğitim düzeni içinde yeniliklere yer vermeye çalışıyoruz.”
Segem'in Önemi
Kamu yönetimi kesiminin ilgisini, gücünü sigortacılık eğitim, öğretim, tanıtım sorunlarının çözülmesine yönlendirdiği için SEGEM’in çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Dr. G. Şebnem Uralcan, devletin denetim işlevinin yanısıra desteğini de sağlamanın yıllardan beri varılmaya çalışılan bir hedef olduğunun altını çizdi ve ekledi, “SEGEM, eğitsel faaliyetlerin hatta araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin çağdaş düzeye getirilmesi, çeşitli ölçme ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi, bunların tarafsızca uygulanması, eğitim-istihdam birlikteliğinin sağlanması, sigortacılığın ülke çapında yaygınlaşmasının sağlanması gibi önemli gelişmeleri hedeflemektedir.” SEGEM’in dünya çapında eğitsel faaliyetlerde bulunabilecek bir düzeye gelerek, birçok ülkenin de eğitimine ve eğitimle ilgili sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı, sigortacılık eğitiminde akla gelen uluslar arası bir merkez olmayı da hedeflediğini belirten Uralcan, “Ödemeler Dengesi üzerinden ülkemize eğitim kanalıyla döviz girişleri görmek ne büyük bir mutluluktur. Umarım yakın bir gelecekte Ödemeler Dengesi'nde sigortacılık alanında da artı bakiyelerle karşılaşırız. SEGEM Yönetim Komitesi Başkanı Dr. Ahmet Genç’in bu işe verdiği önem, inanç ve coşkulu istek, komite üyelerinin ve TSEV’in konu ile ilgili bilgi, deneyim birikimleri ve sorunların çözümüne duydukları ilgi, Hazine Müsteşarlığı, TSRŞB ve TOBB’un sorunların çözümüne özverili yaklaşımı, bu aşamada motivasyonlu ve bilinçli bir başlangıcı sağladığı için gelecekten ümitli olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.
Eğitim Sorununa Kapsamlı Çözüm
Eğitimin, hayatın içinde önemini hiçbir zaman yitirmeyen bir konu olduğunun altını çizen SEGEM Başkan Yardımcısı Dr. G. Şebnem Uralcan, Türk sigorta sektöründe eğitim sorununun uzun bir zaman sadece dile getirildiğini söyledi ve “TSEV'in dışında bir eğitim olanağının olmadığı yıllarda sigorta şirketleri kendi içinde birbirlerinden bağımsız girişimlerle sorunlara çözüm üretmeye çalışmışlardır. Ancak, eğitim gereksiniminin boyutlarına oranla, uygulamaya konan çözümler yetersiz kalmıştır” dedi. Sorunların, şirket içinde hatta birimler arasında birbirinden bağımsız, birbirinden kopuk ele alınarak, bilgi paylaşımının önemi farkedilmeden başarı ya da başarısızlığın o bölümün içinde hapsedildiğini belirten Uralcan şöyle devam etti: “Eğitimden sorumlu yöneticilerin kendi inisiyatifleri içinde bir takım çözümler geliştirmesi ve bu çözümler sırasında bilginin paylaşılmaması şirket içi eğitim sorunlarında bile beklenen performansın sağlanmasını engellemiştir. Orta öğretim ve üniversitelerde sigortacılık eğitimine geçiş döneminde eğitmen, yazılı kaynak ve eğitim araçları yetersizliği, uygulamadan kopuk kalma gibi sıkıntılar, beklentilerin karşılıksız kalmasına neden olmuştur. Bu yüzeysel yöntemlerin sigorta eğitimi ile ilgili sorunları çözüme ulaştırması beklenirken, dünya tüm piyasalarla birlikte sigorta sektöründe de çok hızlı değişimlere ve gelişmelere sahne olmuştur. Bilgi çağında bilgi yönetiminin, eğitim ve istihdam birlikteliğinin, üretim ve satışın bir uyum içinde olması zorunluluğu açığa çıkmıştır. İşte o zaman başta kamu yönetimi kesimi olmak üzere ilgili kesimlerin tümü yatay ve dikey entegrasyonlu bir sistem içinde eğitim sorununun ele alınması konusunda hemfikir olmuşlardır.”
Sigorta faaliyetlerinde, coğrafi çevrenin Türkiye ve küresel bazda düşünüldüğünde tüm dünya olarak ele alınması gerektiğini belirten Uralcan, “Bu çevrenin özellikleri, rekabet koşulları, yasal alt yapı olmak üzere çeşitli alt yapıları ile ilgili bilgiler her zaman hayati derecede önemlidir. Sigortacılık sektörünü de şirketleri, aracıları, reasürörleri, sigortalıları, eksperleri, ilişkide bulunulan kurum ve kuruluşları, mali yapıları ve bunlarla ilgili enstrümanları ile düşünmek gerekir. Artık eğitim denince birkaç acentenin ya da şirket elemanının eğitilmesi düşünülmemektedir. Yatay ve dikey entegrasyon içinde eğitilecek çok çeşitli kesimlerin, eğitim elemanlarının, araç, gereç, yazılı, görsel materyallerin bir bütün halinde ele alınarak çözümlerin de bu sistemle uyumlu yine yatay ve dikey entegrasyonlu bir sistem içinde üretilmesi ve bu iki sistemin uyumunun sağlanması faaliyetleri olarak düşünülmesi gerekmektedir” diye konuştu.
SAB Başkanı Ayşe Kılıç:
Acentelere katkı sağlar.
Sektör üretiminin çok büyük bir oranını sağlayan acentelerin bilgilerinin tazelenmesi ve kişisel gelişimleri için eğitim merkezinin çok büyük yararlar sağlayacağını belirten SAB Başkanı Ayşe Kılıç, sektörün gelişimi için nitelikli acentelerden oluşmuş ve kurumsallaşmış acente ağına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Kılıç konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Nitelikli acenteler tarafından aracılık hizmetinin yapılması, tüketicinin ihtiyacını daha net olarak tespit ederek poliçe şartlarının geliştirilmesine ve kaliteli üretimin yapılmasına yol açacaktır. Nitelikli elemanların mevcudiyeti, sigortayla tek bir ürün alarak tanışmış sigortalıların, diğer ürünlerle tanışarak üretimin artmasına katkıda bulunmasına yardımcı olacaktır. Sigorta bilincini ve bilgisini artıran tüketiciler ise aşağıdan yukarıya doğru (tüketici-teknik personel-sigorta şirketi personeli / tüketici-acente-sigorta şirketi personeli) bilgi ve donanımlarını geliştirmeleri için gerekli motivasyonu sağlayacaktır.”
Standardizasyon Sağlanacak
Acenteler Yönetmeliği ile ‘Teknik Personel’ kavramının ortaya çıktığını ve bu kişiler için deneyim ve eğitim şartlarının arandığını kaydeden Kılıç, bu personelin belli aralıklarla SEGEM’in eğitimlerini alacak olmalarının eğitilmiş nüfusun istihdam edilmesi konusunda ülke ekonomisine de büyük faydalar sağlayacağını belirtti.
SEGEM Yönetmeliğinin uzun vadede farklı uzmanlık alanlarına sahip üyelerce hazırlanacak eğitim modelinin koordinasyonu ve içeriği anlamında acentelere ve teknik personele katkı sağlayacağını söyleyen Kılıç, “Bugüne kadar sigorta şirketlerinin acentelere verdiği eğitimler farklılıklar arz etmekteydi. SEGEM sayesinde standardizasyon ve farklı disiplinlerin ele alınması sağlanacaktır” şeklinde konuştu.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Targan Ünal:
SEGEM eğitimde standart oluşturacak.
SEGEM hakkında görüşlerini aldığımız İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Targan Ünal, yönetim komitesinde yer alacak 5 üyenin görev sürelerinin iki yıl olarak belirlendiğini ifade etti. Targan, komite üyelerinden bir tanesinin hukuk, iktisat veya işletme alanlarında kariyer sahibi ve sigortacılık konusunda bilgili ve deneyimli bir akademisyen olacağını belirtirken akademisyenin temsilci Müsteşarlıkça belirleneceğini belirtti. Yönetim komitesinin yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak üyelerden birine veya birkaçına görev vereceğini söyleyen Ünal, “Görev verilen üyenin belirli bir süre sonunda görev kapsamı dahilinde Yönetim Komitesi’ne bir rapor sunması gerekmektedir. Yönetim komitesince merkezin amaç ve görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla çalışacak merkez müdürünün, en az yüksek lisans seviyesinde eğitim görmüş olması, yedi yıldan az olmamak üzere sigortacılık, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya, mühendislik alanlarının en az birinde deneyimli olması şartı aranmaktadır. Bu sebeple yönetim komitesinde yer alacak akademisyenin bu görevi en iyi şekilde yürütebileceğine inanmaktayız” diye konuştu.
Şirketlerin Sunduğu Eğitim Sınırlı
Acentelere şirketler tarafından belirli periyodlarla verilen eğitimlerin çoğu zaman şirketlerin eğitmen kadroları ile sınırlı kaldığını söyleyen Prof. Dr. Targan Ünal, acentelerin tüm istihdam yapısı ile uyumlu, mesleki bir standardın yakalanamadığını belirtti ve şöyle devam etti: “Sektöre özgü sistem özelliği göstermeyen şirket düzeyindeki bu eğitimler, finans sistemimizdeki derinleşmeye en büyük katkıda bulunması beklenen sigortacılık sektörümüzün büyümesi için gerekli eğitim yapısının oluşturulmasında bekleneni verememektedir. Diğer yandan SEGEM’in eğitim faaliyeti, acente eğitiminde standart oluşumuna neden olacaktır. SEGEM, eğitim ve sınav organizasyonlarının kurumsallaşmış bir yapı içerisinde, evrensel niteliklerle standartlaşmasını sağlayacaktır. Bu da acentelerin eğitim faaliyetlerinde hedeflenen niteliklere sahip olma şartı getirilmesine zemin hazırlayacaktır. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nda kurulması öngörülen SEGEM eğitim faaliyetlerini dışarıdan hizmet satın alarak yürütecek, eğitim için bu konuda yetkin ve deneyimli kurumlardan destek alacaktır. Bu sektörde eğitim verebilecek deneyimli kurumlardan önde geleni 1986 yılından bu yana Sigortacılık konusunda eğitim faaliyetlerine devam eden, 22 yıldır sektöre kazandırdığı 4 binin üzerindeki mezunuyla, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yer alan Sigortacılık Programı’dır. Konusunda uzman akademik kadrosu ve sigortacılık alanında bilgi ve tecrübelerini ispat etmiş sektör yöneticileri ile teori ve pratik eğitimi bir arada kapsamlı olarak üstlenebilecek bir yapıda hizmet veren İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, SEGEM ile ortaklaşa programlar yürütebilme, destek verme konularında üst düzey yeterli deneyime sahiptir. Sigortacılık konusunda teknik ve pazarlama bilgilerinin aktarılabileceği en doğru mecra olan kurumumuz, etkin ve aktif olarak SEGEM ile işbirliği içinde on beş bin acente ve bu acentelerde istihdam edilen altmış bin kişiyi hedef kitlesine dahil edebilecek bir yapı ile sigortacılık konusunda etkin bir müfredat oluşturabilecek, eğitmen kadrosu sağlayabilecek ve SEGEM ile ortak projeler yürütebilecek etkinliktedir.”
Segem İle Ortak Projeler Yürütebiliriz
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun sigortacılıkla ilgili mesleki sınavların yapılmasında ve değerlendirilmesinde, sigorta sektöründe istihdam edilecek yetkin, uygulamalara açık eleman yetiştirmek konularında görev verildiği takdirde SEGEM ile işbirliği içinde olmaya hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Targan Ünal, sigortacılık alanında oluşturulan bu merkezi yapı içerisinde SEGEM ile yürütebilecekleri ortak projeleri şöyle sıraladı:
  • Sigortacılık alanında uygulama ve gelişmelere ilişkin standart bir eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
  • Sınavların tarafsız olarak uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
  • Sigortacılık alanında yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin seminer ve konferans programları düzenlemek,
  • Sigortacılık alanında, dergi, kitap ve sınava hazırlık çalışmaları yayınlamak.
Acente Okulu İlgi Görüyor
Dört yıldır sektörün öncü kuruluşları tarafından destek gören İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sigortacılık Programı olan Acente Okulu’nun teorik ve uygulamalı konuları içeren 100 saati aşkın kapsamlı müfredatı ile akademisyenlerden ve sektörün önde gelen yöneticilerinden oluşan eğitmen kadrosu ile acente ve acente adaylarına hizmet verdiğini söyleyen Prof. Dr. Targan Ünal, “Şirketlerin bu eğitimi kendi bünyelerinde verebilmeleri çok zahmetli ve maliyetli bir işken İstanbul Üniversitesi güçlü fiziki yapısı ile desteklenmiş bir yapı ile bu eğitimi en etkin şekilde vermeyi kendine görev edinmiştir” diye konuştu.
 
Kaynak: Sigortacı Gazetesi - 14.10.2008
   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi